اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

مصاحبه با کارمند نمونه دانشکده 1395

مصاحبه با کارمند نمونه دانشکده 1395


مصاحبه با کارمند نمونه دانشکده 1395

فایل مصاحبه

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی