معاونت پژوهشی و فناوری - دفترچه تلفن

معاونت پژوهشی و فناوری - دفترچه تلفن


توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

خانم دکتر محمدی

*

*

312

سوم

دفترمعاون پژوهش و فناوری

رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکده

آقای قاسمی

88025003

9026

312

سوم

مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

مسئول مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

آقای مهندس اللهیاری

*

9221

27

همکف

مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

خانم مهندس رافضی

*

9171

27

همکف

مجله ادبیات معاصر جهان

سردبیر مجله ادبیات معاصر جهان

خانم دکتررامین

*

9068

318

سوم

مجله ادبیات معاصر جهان

کارشناس مجله ادبیات معاصر جهان

آقای آرمیده

88025007

9063

309

سوم

مجله پژوهش‏‌های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

سردبیر مجله پژوهش‏‌های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

آقای دکتر دهمرده

*

9066

305

سوم

مجله پژوهش‏‌های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

کارشناس مجله پژوهش‌‏های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

آقای آرمیده

88025007

9063

309

سوم

اداره کتابخانه

رئیس اداره کتابخانه

خانم اصفهانی

88025001

9200

*

زیرهمکف

اداره کتابخانه

کارشناس بخش مخزن و امانت اداره کتابخانه

آقای قربانی

*

9201

*

زیرهمکف

اداره کتابخانه

کارشناس بخش مرجع اداره کتابخانه

خانم ادیب

*

9163

*

زیرهمکف

اداره کتابخانه

کارشناس بخش فنی کتابخانه اداره کتابخانه

خانم غیبی زاد

*

9255

*

زیرهمکف

 

 

آدرس کوتاه :