مهلت ثبت وام ضروری ازدواج و مسکن تا 16 خرداد در سیستم گلستان

مهلت ثبت وام ضروری ازدواج و مسکن تا 16 خرداد در سیستم گلستان


   بدینوسیله اعلام می دارد متقاضیان تسهیلات ضروری، مسکن، ازدواج می توانند از اول تا 16 خرداد ماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست های مذکور در سیستم صندوق رفاه دانشجویان 20 خرداد ماه می باشد.

آدرس کوتاه :