موعد حذف اضطراری نو دانشجویان در نیمسال اول 1400-99

موعد حذف اضطراری نو دانشجویان در نیمسال اول 1400-99


حذف اضطراری نو دانشجویان ورودی سال 1399 نیمسال اول 99-1400

به اطلاع کلیه نو دانشجویان "دانشجویان ورودی سال 1399 " محترم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال اول 1400-99 از تاریخ بیست و هفتم دی ماه الی بیست و نهم دی ماه سال 1399 خواهد بود.

طبق بخشنامه شماره 192788 /پ/ 122 دانشگاه، مورخ 99/09/02
1- حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی ، حداکثر تا سه درس بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی
2- برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد صرفا یک درس بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی
با تایید گروه مربوطه ، مورد تایید اداره آموزش خواهد بود.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
1399/10/22

آدرس کوتاه :