اخبار

مکانیزه شدن میز امانت کتابخانه

مکانیزه شدن میز امانت کتابخانه


با توجه به انجام فهرست‌نویسی کتب زبان‌های مختلف از آبان ماه سال ۱۳۹۵ سیستم امانت، بازگشت، تمدید و عضویت کتابخانه دانشکده به صورت مکانیزه اداره می‌گردد.