میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی


به اطلاع می‌رساند سامانه ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناســی پیوسـته و دکـترای حرفـه‌ای https://portal.saorg.ir (سامانه سـجاد ( از تاریـــخ اول اردیبهشت ماه سال‌ جاری فعال شده و تا 31 اردیبهشت 1402 برای ثبت درخواست ازسوی متقاضیان دارای شـرایط منطبق بر آیین نامه ادامه خواهـد یافت.
گفتنی است مهلت اظهار نظر دانشـگاه‌ها و موسسات به عنوان مبدا از تاریخ1خرداد تا15 تیرماه و اظهار نظر دانشـگاه‌ها و موسـسات به عنوان مقصد از تاریخ16 تیرماه تا31 مرداد سالجاری خواهـد بود.
قابـل ذکر است در سامـانه مـذکور بر اساس بنـد پ قـانون حمـایت از خانواده و جوانی جمعیت آیتم دانشـجوی خـانم دارای فرزنـد زیر دوسـاله  به موارد اضـافه گردیـده است و برای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز موسسات موظف هستند بر اساس ماده62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال1391 اقدام نمایند.
مهم:  دانلود اطلاعیه شماره یک اداره کل امور دانشجویان داخل 

 

آدرس کوتاه :