نقد کتاب جلسه سوم

نقد کتاب جلسه سوم


سومین  جلسه معرفی و نقد کتاب مورخ ۱9/‏۱۲/‏۹۷  از ساعت ۳۰/‏۱۱ الی 15:  ۱۲ در سالن مرجع کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  برگزار ‌گردید..

 عنوان کتاب اهریمن سپیدتألیف جناب آقای دکتر محمد حسین رمضان کیائی  ‏ و ترجمه  سرکار خانم  دکتر مریم سلطان شهد تاج بیاد  از اعضاء محترم گروه زبان انگلیسی دانشکده میباشند.

در این کتاب سعی مترجم بر تطبیق زبان اروپای  قرن 16 میلادی  با زبان امروزی بوده است و نیز درآن سعی شده است لحن و کلام حداکثر هماهنگی را داشته باشند.

آدرس کوتاه :