هشتمین جلسه معرفی و نقد کتاب

هشتمین جلسه معرفی و نقد کتاب


 هشتمین جلسه معرفی و نقد کتاب مورخ 5/03/98  از ساعت ۳۰/‏۱۱ الی 15:  ۱۲ در سالن مرجع کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  برگزار ‌گردید..

 عنوان کتاب"راهبردهای یادگیری"  نویسنده : پل سیر  و مترجم سرکار خانم  سیده یاسمین سجادی  و آقای دکتر اکبر عبداللهی ‏، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات  فرانسه و سخنران جلسه سرکار خانم دکتر مهرابی  عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه بودند. در ابتدا سخنران  به معرفی فصول و بخشهای کتاب به شرح ذیل پرداختند.

بخش اول: نگاهی گذشته نگر
بخش دوم: تحلیل و بررسی
فصل دوم: پژوهشی درباره ویژگی یک زبان آموز خوب 
فصل سوم: دسته بندی های راهبردهای یادگیری 
فصل چهارم: تعریف راهبردهای یادگیری 
فصل پنجم: راهبردهای یادگیری و توانش عمومی 
فصل ششم: عوامل مؤثر بر انتخاب راهبردها 
فصل هفتم: دستاورد روا نشناسی شناختی 
فصل هشتم: دربارۀ آموزش راهبردی زبان دوم 
فصل نهم: راهبردهای یادگیری و مداخله های آموزشی 
بخش سوم: نگاهی آینده نگر

و در آخر  ویژگی بارز کتاب را ترجمه روان  ساده و یکدست با وجود دو مترجم و نیز ترجمه کلیه ضمائم و داشتن 3 واژه نامه عنوان کردند.

آدرس کوتاه :