اطلاعیه اطلاعیه

پیام تقدیر و تشکر ریاست دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

پیام تقدیر و تشکر ریاست دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


تقدیر و تشکر از همکاران کتابخانه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی - آذر ماه 1399

با سلام وتحیت

اینک که با تلاش همه همکاران، کتابخانه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی به عنوان مرجع منابع غنی ادبیات و زبان ها‌ی خارجی در عرصه جامعه علمی و دانشگاهی کشور موفق به کسب

رتبه بر‌تر از بیست و نهمین جشنواره پژو‌هش دانشگاه تهرا‌ن

آذر ماه ۱۳۹۹

گردیده است بر خود لازم می‌دانم از مشارکت و همدلی اعضای محتر‌م و د‌ست اندر کاران حوزه پژوهش و فناوری دا‌نشکده در د‌ستیابی به این ا‌فتخار ماندگار تشکرو قدردانی نمایم.

ایفای نقش محوری در توسعه پژو‌هشی و حفظ و ارتقا منابع علمی زبان‌ها و ادبیات بین ا‌لمللی مأموریتی است بزرگ که بایستی در راستای اجرای آن، همه همکاران بر عهد خود در ارتقای سطح تعالی و ارا‌ئه الگویی همچنان پایدار و مصمم در جامعه دانشگاهی و علمی دانشگاه تهران باقی بمانند. از درگاه ایزد متعا‌ل دوا‌م عزّت و سلا‌متی و برای همگی‌عزیزان آرزومند‌م.

علیرضا ولی پور - رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی