اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

چرخش عاطفی در نقد ادبی: سیاست فرهنگی عاطفه در شعر و ادبیات داستانی ایران

چرخش عاطفی در نقد ادبی: سیاست فرهنگی عاطفه در شعر و ادبیات داستانی ایران


دکتر عبداله کریم زاده - دانشگاه تهران

970815