چهارمین جلسه معرفی و نقد کتاب

چهارمین جلسه معرفی و نقد کتاب


چهارمین  جلسه معرفی و نقد کتاب مورخ 25/‏01/‏۹8  از ساعت ۳۰/‏۱۱ الی 15:  ۱۲ در سالن مرجع کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  برگزار ‌گردید..

 عنوان کتاب "نوسرایان اردو در سده بیستم تألیف سرکار خانم دکتر وفا یزدان منش  و سخنران این جلسه جناب آقای دکتر علی بیات اعضا  هیات علمی گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  بودند.

در این جلسه سخنران در ابتدا اشاره ای به پیشینه  ادبیات اردو و شعر نو داشتند و سپس توضیحاتی در خصوص ویژگیهای کتاب عنوان کردند.

در آخر مولف به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.

 

 

 

آدرس کوتاه :