نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه


 

رئیس کتابخانه: مژده اصفهانی / تلفن تماس : 82089200 /  پست الکترونیکی: esfahani_mojdeh@ut.ac.ir

مسئول بخش امانت و مخزن: رضا قربانی / تلفن تماس: 82089201 / پست الکترونیکی: r.ghorbani3002@ut.ac.ir

مسئول بخش مرجع و پایان نامه‌ها: زهرا ادیب طالقانی / تلفن تماس : 82089163 /  پست الکترونیکی: z.adib.405@ut.ac.ir

مسئول بخش خدمات فنی: آزاده غیبی زاد / تلفن تماس: 82089255/  پست الکترونیکی: gheybizad@ut.ac.ir