اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

کارگاره آموزشی و سخنرانی پژوهشی" ترجمه ماشینی، شاخص ها وضرورت ها"

کارگاره آموزشی و سخنرانی پژوهشی" ترجمه ماشینی، شاخص ها وضرورت ها"