گروه‌های آموزشی - تلفن

گروه‌های آموزشی - تلفن


برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

گروه زبان و ادبیات آلمانی

مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر حسن خان

*

9099

238

دوم

دفترگروه زبان و ادبیات آلمانی

مسئول دفترگروه زبان و ادبیات آلمانی

خانم حیدری

*

9097

238

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای پروان

*

9102

239

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر حدادی

*

9101

239

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر حقانی

*

9158

241

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر دوستی زاده

*

9223

240

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر سرکار حسنخان

*

9027

220

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

خانم مبصر

*

9109

237

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر دشتستانی

*

9082

207

دوم

 دفترگروه زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول  دفترگروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم لطیفی

*

9081

207

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر برزآبادی

*

9095

209

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر بیاد

*

9080

208

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر خمیجانی فراهانی

*

9096

209

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر دشتستانی

*

9084

204

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر رامین

*

9133

216

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر رضایی

*

9088

205

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر علوی

*

9066

204

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر کرمی

*

9172

218

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر کیوان پناه

*

9092

206

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر معرفت

*

9091

208

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر مرندی

*

9218

203

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر نعمتی

*

9059

205

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر نظری

*

9077

310

سوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر سلامی

*

9047

218

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر دهمرده

*

9093

230

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر نوروزی

*

9038

220

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر احمدی

*

9153

227

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر بحرینی

*

9149

227

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر مقدم کیا

*

9150

226

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

مدیر گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر غلامی

*

9117

233

دوم

دفترگروه زبان و ادبیات روسی

مسئول دفترگروه زبان و ادبیات روسی

خانم حیدری

*

9165

233

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر حسینی

*

9119

234

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر زهرائی

*

9136

231

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر زینالی

*

9134

230

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

خانم دکتر شیخی

*

9147

229

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر غلامی

*

9132

234

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر کریمی مطهر

*

9123

235

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

خانم دکتر محمدی

*

9045

229

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر مداینی

*

9137

231

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

خانم دکتر یحیی پور

*

9120

235

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر مهرابی

*

9141

306

سوم

دفتر گروه زبان و ادبیات فرانسه

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم جباری

*

9139

212

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

آقای دکتر اسفندی

*

9154

214

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر اقتصاد

*

9156

210

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر دادور

*

9145

215

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر رضوان طلب

*

9210

214

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر شاهوردیانی

*

9141

213

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر صدرزاده

*

9144

215

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

آقای دکتر عبداللهی

*

9037

220

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر علوی

*

9142

213

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

آقای دکتر فرهادنژاد

*

9135

211

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم قاسمی داریان

*

9155

210

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر مهرابی

*

9041

245

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

مدیر گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر کیومرثی

*

9106

217

دوم

دفتر گروه سایر زبانهای خارجی

مسئول دفتر گروه سایر زبانهای خارجی

خانم حیدری

*

9115

233

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اردو گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر اعظم لطفی

*

9160

216

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اردو گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر بیات

*

9129

219

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اردو گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر کاوسی نژاد

*

9007

219

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اردو گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر کیومرثی

*

9106

219

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اردو گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر یزدان‌منش

*

9151

225

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

کارشناس اسپانیایی- ایتالیایی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم جباری

*

9139

212

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر حق روستا

*

9124

228

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر پرویزی

*

9039

242

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر کیایی

*

9113

236

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر عسکری

*

9152

225

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر منسوب بصیری

*

9112

236

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم شیخ الاسلامی

*

9126

228

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

کارشناس بخش ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم رهبری

*

9097

238

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر آذرپرند

*

9100

315

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر رضایی

*

9107

315

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر حسینی

*

9131

316

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم بابایی

*

9211

313

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر شکرابی

*

9159

314

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم دکتر مرادی

*

9024

313

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

کارشناس بخش چینی گروه سایر زبانهای خارجی

خانم حیدری

*

9115

233

دوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی گروه چینی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر بذرافشان

*

9209

310

سوم

گروه سایر زبانهای خارجی

عضو هیأت علمی گروه چینی گروه سایر زبانهای خارجی

آقای دکتر وفایی

*

9117

316

سوم

 
 
آدرس کوتاه :