نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه زبان عمومی

گروه زبان عمومی


معرفی مدیر گروه
 
نام و نام خانوادگی: محمد کیومرثی جرتوده
سمت: مدیر گروه اردو
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات اردو
آدرس پست الکترونیکی: kiamarsi@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: https://rtis2.ut.ac.ir/homepage/kiamarsi
 
 
اساتید گروه آموزشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
معصومه احمدی شیرازی دکترای آموزش زبان انگلیسی ahmadim@ut.ac.ir
نسرین بحرینی دکترای زبان انگلیسی nbahrainy@ut.ac.ir
مهدی دهمرده دکترای آموزش زبان انگلیسی dahmardeh@ut.ac.ir
گلرخ عبادی فرد آذر دکترای زبان انگلیسی gebadi@ut.ac.ir
رضا مقدم کیا دکترای زبانشناسی همگانی rzmsk@ut.ac.ir
محمد حسین نوروزی دکترای آموزش زبان انگلیسی mhnorouzi@ut.ac.ir