یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران - بهمن 1397

یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران - بهمن 1397


 احتراماً؛ با عنایت به برگزاری"یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران"گرامیداشت سال روزآزاد سازی خرمشهر قهرمان در دهه سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹8، به پیوست آئین نامه، شیوه نامه اجرایی و فر م های مربوط تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مطلوب، جامع و فراگیر به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی جهت دریافت فرم الکترونیکی تقاضانامه دانشجویان متقاضی( شماره ۱) از وب سایت این اداره کل به نشانی http://shahed.ut.ac.ir ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بر اساس مفاد شیوه نامه اجرایی، فرم‌های تکمیل شده مذکور به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 08/‏۱۲/‏۱۳۹7 از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس/ ‏‬دانشکده/مرکز/موسسه (مطابق ماده ۸ آئین نامه)، نفرات برگزیده از طریق تنظیم صورتجلسه، حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 15/‏۱۲/‏۱۳۹7 صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری و در قالب فرم‌ ارزشیابی دانشجویان برگزیده(شماره۳) و فرم(۴) پیوست به همراه صورتجلسه مربوط، به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه معرفی شوند.

یاد آوری می گردد دفاتر امور شاهد و ایثارگر حداکثر تا روز دوشنبه 1397/12/20 فرصت دارند تا کلیه مستندات را به صورت دستی به این اداره کل ارسال فرمایند. ضمناً در پردیس ها و دانشکده های فاقد دفتر امور شاهد و ایثارگر، رئیس دفتر مجموعه نسبت به دریافت مدارک دانشجویان متقاضی و انجام مراحل مربوطه مطابق با شیوه نامه پیوست اقدام نماید.   

«تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد و به مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد»

آدرس کوتاه :