گروه ژاپنی گروه ژاپنی

زبان ژاپنی از سال 1366 ش. به صورت زبان دوم تدریس می شد. از سال 1373 ش. برای اولین بار به‏طور رسمی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. از مهرماه سال 1387، اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد با گرایش آموزش زبان ژاپنی وارد دانشگاه شدند و این مقطع تا 1389 ادامه داشت. پس از وقفه ای چهار ساله، با توجه به متقاضیان دانشجویان ژاپنی برای ادامه تحصیل زبان ژاپنی و در پی تلاش‏های دانشکده، از مهرماه 1394 گروه ژاپنی مجدداً پذیرای دانشجو برای گرایش آموزش زبان ژاپنی در مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود.
ژاپن به عنوان یک جامعه پیشرفته، سابقه فرهنگی دو هزار و اندی ساله دارد. آشنایی با فرهنگ و تمدن، ادبیات و مجموعه اندیشه ها و باورهای ژاپنی ها اهمیت یادگیری زبان این کشور را بیش از پیش می نماید. بر اساس هماهنگی‏های به عمل آمده با «بنیاد فرهنگی ژاپن» همه ساله استادانی از ژاپن مأمور تدریس در این دانشکده می شوند. هم‏چنین بنیاد مذکور، جهت ادامه تحصیل دانش آموختگان این رشته، همه ساله بورس هایی را در اختیار دانشجویان این دانشکده قرار می دهد. 
برنامه درسی دوره کارشناسی زبان ژاپنی با تأکید بر اصل سودمندی و ارتباط درس ها با یکدیگر، انطباق درس ها با نیاز دانشجویان، عدم تکرار و توالی منطقی آنها و نیز با در نظر گرفتن دو هدف زیر تنظیم شده است:
- کسب مهارت های چهار گانه (درک مطلب، مکالمه، خواندن و نوشتن) زبان ژاپنی
- آشنایی با ادبیات ژاپنی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان
 
معرفی مدیر گروه
 
نام و نام خانوادگی: محمد کیومرثی جرتوده
سمت: مدیر گروه اردو
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات اردو
آدرس پست الکترونیکی: kiamarsi@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/kiamarsi
 
 
 
اساتید گروه آموزشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
سهراب آذر پرند دکترای زبان ژاپنی s.azarparand@ut.ac.ir
هاجر بابایی ماهانی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی h.babai@ut.ac.ir
سید آیت حسینی دکتری زبان‌شناسی ژاپنی ayathosseini@ut.ac.ir
علیرضا رضائی دکتری مطالعات زبان و فرهنگ ژاپن alireza_rezaee@ut.ac.ir
زینب شکرآبی دکتری آموزش زبان ژاپنی lshekarabi@ut.ac.ir
فرزانه مرادی دکتری آموزش زبان ژاپنی farzaneh.moradi@ut.ac.ir