ارائه مدرک زبان انگلیسی

ارائه مدرک زبان انگلیسی


طبق ماده 3 آیین‌نامه آموزش دکتری ( احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه از شرایط و ضوابط پذیرش است.

 به دانشجویان فاقد مدرک زبان تنها تا پایان مرحله آموزشی (پیش از ارزیابی جامع) فرصت داده می‌شود تا حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران به شرح جدول ذیل را ارائه دهند..مدت اعتبار مدرک زبان دو سال است و دانشجویانی که در زمان ثبت نام مدرک زبان را ارائه داده‌اند مدرک آن‌ها تا زمان ارزیابی جامع معتبر است.

رشته

MCHE (MSRT)

TOLIMO

TOEFL IBT

TOEFL Paper Based

TOEFL Computer Based

IELTS

زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT)

رشته‌های دانشکده زبان ها

60

510

64

510

180

5/5

80  *

60 **

 

 

80  *برای دانشجویانی که در رشته زبان تخصصی خود امتحان می دهند.

60 **برای دانشجویانی ک در رشته زبان غیر تخصصی امتحان می دهند.

 

 

آدرس کوتاه :