همکاران اداره آموزش

نام خانوادگی:   دارابی
نام:  مریم
سمت:  رییس اداره خدمات آموزشی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فرانسه
تلفن:

  61119173

ایمیل:  mdarabi@ut.ac.ir
محل استقرار: طبقه همکف. اتاق شماره 21

 

نام خانوادگی:  غفوری
نام:  فاطمه
سمت:  کارشناس مسئول خدمات آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی 
شرح وظایف محوله:  بررسی و کنترل امورآموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی  کارشناس رشته های آموزش، مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد آموزش و زبان ادبیات انگلیسی در مقطع دکتری  
تلفن:  61119179 
ایمیل:   fghafoori@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 20

 

نام خانوادگی:  نجفی
نام:  سارا
سمت:  کارشناس مسئول خدمات آموزشی مقطع کارشناسی و جذب 
تحصیلات: کارشناسی رشته زبان روسی
شرح وظایف محوله:  بررسی و کنترل امورآموزشی در مقطع کارشناسی،  امور جذب، امور حق التدریس 
تلفن:  61119028 
ایمیل:  soghranajafi76@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه سوم. اتاق شماره 305

 

نام خانوادگی:  سرخانی
نام:  مهناز
سمت: کارشناس خدمات آموزشی 
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
شرح وظایف محوله:  رشته  زبان فرانسه در  کلیه گرایش ها درمقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری رشته زبان اسپانیایی در مقطع کارشناسی  
تلفن:  61119205 
ایمیل:  msarkhani@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 32

 

نام خانوادگی:  خلیلی
نام:  مهرنوش
سمت:  کارشناس خدمات آموزشی 
تحصیلات:  کارشناسی رشته مترجمی زبان آلمانی
شرح وظایف محوله:  رشته زبان آلمانی درکلیه گرایش ها درمقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری رشته زبان ایتالیایی در مقطع کارشناسی  
تلفن:  61119166 
ایمیل:  mkhalili_m@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 32

 

نام خانوادگی:  عابدی
نام:  بنفشه
سمت:  کارشناس خدمات آموزشی 
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی
شرح وظایف محوله:  رشته زبان روسی درکلیه گرایش ها درمقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری رشته زبان اردو  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
تلفن:  61119167 
ایمیل:  babedi@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 32

 

نام خانوادگی:  توفیقی
نام:  گلبرگ
سمت:  کارشناس خدمات آموزشی 
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی
شرح وظایف محوله:  دوره  مجازی رشته های آموزش، مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد-دوره  مجازی رشته های آموزش و زبان و ادبیات روسی در مقطع کارشناسی ارشد 
تلفن:  61119220 
ایمیل:   tofighi_golbarg@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 32

 

نام خانوادگی:  فلاح دار
نام:  مهدی
سمت:  کارشناس خدمات آموزشی 
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی 
شرح وظایف محوله:  رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی ، رشته زبان ژاپنی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، امور استعداد درخشان و دانشجویان دو رشته ای، امور بنیاد ملی نخبگان و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، امور دروس عمومی  
تلفن:  61119177 
ایمیل:  mfallahdar@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 20

 

نام خانوادگی:  عباسی
نام:  رسول
سمت:  کاردان خدمات آموزشی 
تحصیلات:  کاردانی رشته مدیریت فرهنگی
شرح وظایف محوله:  رشته زبان چینی در مقطع کارشناسی، امور مربوط به برنامه ریزی و امتحانات، کلاس ها، امور مربوط به ویدئو پروژکتورها، رابط فنی و پشتیبانی کلاس‌های دوره مجازی 
تلفن:  61119165 
ایمیل: rasol.abasi@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه همکف. اتاق شماره 18

 

پیوندهای مفید