- شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳

از ردیف زیر بخش مورد نظر را انتخاب فرمایید

حوزه ریاست

توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
 

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

ایمیل

 ریاست

رئیس دانشکده

خانم دکتر علوی

*

*

327

سوم

 

دفتر ریاست

مسئول دفتر

خانم نیک پیام

88633111

9013

327

سوم

 

دفتر ریاست

سرپرست خدمات عمومی

آقای تقی پور

88025005

9035

327

سوم

 

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

آقای تجلی

88632677

9025

328

سوم

pubrel.ffll[at]ut.ac.ir

امور بین‌الملل

مشاور رئیس دانشکده درامور بین‌الملل

خانم دکتر بیاد

88025006

9053

311

سوم

 

امور بین‌الملل

کارشناس امور بین‌الملل

آقای قاسمی

*

9026

312

سوم

mghassemi[at]ut.ac.ir

هیات ممیزه در دانشگاه تهران

نماینده هیات ممیزه در دانشگاه تهران

آقای دکتر رضایی

*

9057

304

سوم

 

هیات ممیزه در دانشگاه تهران

کارشناس هیات ممیزه در دانشگاه تهران

آقای آرمیده

*

9063

309

سوم

 

بنیاد کُره

نماینده  بنیاد کُره

خانم دکتر چوی

*

9219

31و225

همکف و دوم

 

بنیاد روسکی میر (روسیه)

رئیس دفتر بنیاد روسکی میر 

خانم دکتر محمدی

88003432

9062

4

همکف

 

موسسه کنفسیوس(چین)

رئیس دفتر موسسه کنفسیوس

آقای جانگ

*

9090

17

همکف

 

موسسه کنفسیوس(چین)

مدیر ایرانی موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران

آقای دکتر وفایی

*

9117

316

سوم

 

مرکز آزمون

رئیس مرکز آزمون

آقای دکتر علوی

88637765

9146

207

دوم

 

مرکز آزمون

کارشناس مرکز آزمون

خانم رحیمزاده

82089010

9010و 9009

28

همکف

utept[at]ut.ac.ir

مرکز آموزش های آزاد

مدیر مرکز آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای

خانم دکتر راداندیش

*

9045

229

دوم

 

مرکز آموزش های آزاد

دفتر مرکز آموزش های آزاد

*

66495630

*

*

*

 
 

 

معاونت اداری و مالی

توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
 

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

اداری و مالی

معاون اداری و مالی

آقای دکتر عبداللهی

*

*

331

سوم

دفتر معاون اداری و مالی

کارشناس مسئول دفتر 

خانم ریاضت

88636616

9016

330

سوم

اداره امور اداری و رفاهی

رئیس اداره امور اداری و رفاهی

خانم واشقانی

88009165

9176

10

همکف

دبیرخانه

مسئول دبیرخانه

آقای شکری

88009165

9044

9

همکف

اداره حسابداری

رئیس اداره حسابداری

آقای اسدی

88223128

9217

329

سوم

اداره حسابداری

کارشناس  اداره حسابداری

آقای محمدی

88009825

9078

332

سوم

اداره حسابداری

کارشناس  اداره حسابداری

آقای رضایی

*

9069

332

سوم

پشتیبانی

کارشناس پشتیبانی

*

*

9016

330

سوم

اداره حسابداری

امین اموال اداره حسابداری

آقای حکمت

*

9015

334

سوم

اداره حسابداری

کارپرداز اداره حسابداری

آقای محمدزاده

82089118

9118

338

سوم

اداره حسابداری

انباردار اداره حسابداری

آقای حکمت

*

9040

21

همکف

خدمات عمومی

سرپرست  خدمات عمومی

آقای تقی پور

*

9035

327

سوم

خدمات عمومی

کارکنان خدمات عمومی

آقای صفت جور- آقای نوروزی-خانم بنایی

*

*

201

دوم

خدمات عمومی

کارکنان خدمات عمومی

آقای آزاددل

*

*

301

سوم

خدمات عمومی

کارکنان خدمات عمومی

آقای محمدی- آقای شهبازپور

*

*

13

همکف

خدمات عمومی کارکنان خدمات عمومی آقای قربانی * 9198 * زیرهمکف

تأسیسات

سرپرست  تأسیسات

آقای حسینیان

*

9189

*

زیرهمکف

تأسیسات

کارشناس تأسیسات

 

*

9188

*

زیرهمکف

تکثیر

دفتر تکثیر

 

*

9196

*

زیرهمکف

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
توضیح مهم: برای تماس با کارشناسان آموزشی مربوط به هررشته یا مقطع تحصیلی اینجا را کلیک کنید

توجه: در صورتیکه موفق به تماس با بخش مورد نظر نمی‌شوید لطفا به کارشناس مربوطه ایمیل بفرستید. برای دریافت ایمیل‌های بخش آموزش روی لینک بالا(توضیح مهم) کلیک کنید.

 

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

ایمیل

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر کرمی

*

*

307

سوم

 

دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس امور اداری و دفتری معاونت آموزشی

آقای سهرابی

88025002

9021

307

سوم

fsohrabi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم دارابی

*

9173

21

همکف 

mdarabi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی

خانم غفوری

*

9179

20

همکف

fghafoori[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی مقطع کارشناسی و جذب

خانم نجفی

*

9028

305

سوم

soghranajafi76[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم عابدی

*

9167

32

همکف

babedi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای عباسی

*

9165

18

همکف

rasol.abasi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم توفیقی

*

9220

32

همکف

tofighi_golbarg@ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای فلاح دار

*

9177

20

همکف

mfallahdar[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم سرخانی

*

9205

32

همکف

msarkhani[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم خلیلی

*

9166

32

همکف

mkhalili_m[at]ut.ac.ir

 

 

 

معاونت پژوهش و فناوری

توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

خانم دکتر محمدی

*

*

312

سوم

دفترمعاون پژوهش و فناوری

رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکده

آقای قاسمی

88025003

9026

312

سوم

مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

مسئول مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

آقای مهندس اللهیاری

*

9221

27

همکف

مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات (واحد رایانه)

خانم مهندس رافضی

*

9171

27

همکف

مجله ادبیات معاصر جهان

سردبیر مجله ادبیات معاصر جهان

خانم دکتررامین

*

9068

318

سوم

مجله ادبیات معاصر جهان

کارشناس مجله ادبیات معاصر جهان

آقای آرمیده

88025007

9063

309

سوم

مجله پژوهش‏‌های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

سردبیر مجله پژوهش‏‌های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

آقای دکتر دهمرده

*

9066

305

سوم

مجله پژوهش‏‌های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

کارشناس مجله پژوهش‌‏های زبان‏شناختی در زبان‏‌های خارجی

آقای آرمیده

88025007

9063

309

سوم

اداره کتابخانه

رئیس اداره کتابخانه

خانم اصفهانی

88025001

9200

*

زیرهمکف

اداره کتابخانه

کارشناس بخش مخزن و امانت اداره کتابخانه

آقای قربانی

*

9201

*

زیرهمکف

اداره کتابخانه

کارشناس بخش مرجع اداره کتابخانه

خانم ادیب

*

9163

*

زیرهمکف

اداره کتابخانه

کارشناس بخش فنی کتابخانه اداره کتابخانه

خانم غیبی زاد

*

9255

*

زیرهمکف

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر رمضان کیائی

*

9023

337

سوم

دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی

کارشناس مسئول دفتر- کارشناس فرهنگی

خانم ریاضت

88636616

9016

330

سوم

امور دانشجویی

کارشناس مسئول امور دانشجویی- تغذیه و تربیت بدنی

آقای شکری

*

9044

9

همکف

اموردانشجویی

کارشناس اموردانشجویی- تسویه حساب

خانم حسینی

88025004

9067

6

همکف

اموردانشجویی کارشناس اموردانشجویی- وام آقای حکمت * 9015 334 سوم

مشاوره

کارشناس مشاوره

آقای دکتر تقوی

88229175

9065

222

دوم

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

استاد مشاوردانشجویان شاهد و ایثارگر

خانم دکتر اعظم لطفی

*

9160

216

دوم

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر استاد مشاوردانشجویان شاهد و ایثارگر آقای دکتر دوستی زاده * 9223 240 دوم

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

کارشناس دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

آقای فلاحدار

*

9177

20

همکف

انجمن علمی دانشجویان

مسئول دفتر  انجمن علمی دانشجویان

*

*

9110

5

همکف

ناهارخوری

دفتر ناهارخوری

آقای شکری

*

9194

*

زیرهمکف

 

 

گروه‌های آموزشی

توضیح۱: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
توضیح2: برای دریافت ایمیل اعضای هیات علمی از منوی بالای صفحه بخش «آموزش» و پس از آن گروه مربوط را انتخاب کنید.

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

گروه زبان و ادبیات آلمانی

گروه زبان و ادبیات آلمانی

مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر دوستی زاده

*

۹۲۲۳

240

دوم

دفتر گروه

کارشناس امور آموزشی و دفتری گروه زبان و ادبیات آلمانی

خانم رهبری

*

9097

238

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای پروان

*

9102

239

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر حدادی

*

9101

239

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر دوستی زاده

*

9223

240

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

آقای دکتر سرکار حسن خان

*

9027

220

دوم

گروه زبان و ادبیات آلمانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی

خانم دکتر رحمانی

*

9109

237

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر دشتستانی

*

9082

207

دوم

 دفتر گروه 

کارشناس امور آموزشی و دفتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم لطیفی

*

9081

207

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر بیاد

*

9080

208

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر خمیجانی فراهانی

*

9096

209

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر دشتستانی

*

9084

204

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر رامین

*

9133

216

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر رضایی

*

9088

205

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر علوی

*

9066

204

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر کرمی

*

9172

218

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر کیوان پناه

*

9092

206

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر معرفت

*

9091

208

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر مرندی

*

9218

203

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر نعمتی

*

9059

205

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر نظری

*

9077

310

سوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر سلامی

*

9047

۲۴۱

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر دهمرده

*

9093

230

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر نوروزی

*

9038

220

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر احمدی

*

9153

227

دوم

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکترنازک دست

*

9108

237

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

گروه زبان و ادبیات روسی

مدیر گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر مداینی

*

9117

233

دوم

دفتر گروه 

کارشناس امور آموزشی و دفتری گروه زبان و ادبیات روسی

خانم حیدری

*

9115

233

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر حسینی

*

9119

234

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر زهرائی

*

9136

231

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر زینالی

*

9134

230

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

خانم دکتر شیخی

*

9147

229

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر غلامی

*

9132

234

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر کریمی مطهر

*

9123

235

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

خانم دکتر محمدی

*

9026

312

سوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

آقای دکتر مداینی

*

9137

231

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی

خانم دکتر یحیی پور

*

9120

235

دوم

گروه زبان و ادبیات روسی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی خانم دکتر راداندیش * 9045 229 دوم
گروه زبان و ادبیات فرانسه

گروه زبان و ادبیات فرانسه

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر مهرابی

*

9141

306

سوم

دفتر گروه 

کارشناس امور آموزشی و دفتری  گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم جباری

*

9139

212

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

آقای دکتر اسفندی

*

9154

214

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر اقتصاد

*

9156

210

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر غلامی

*

 

215

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر رضوان طلب

*

9210

214

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر شاهوردیانی

*

9141

213

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

آقای دکتر عبداللهی

*

9037

220

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر علوی

*

9142

213

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

آقای دکتر فرهادنژاد

*

9135

211

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم قاسمی داریان

*

9155

210

دوم

گروه زبان و ادبیات فرانسه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

خانم دکتر مهرابی

*

9041

245

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی
گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی مدیر گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی آقای دکتر حسینی * ۹۰۲۸ ۲۲۶ دوم

دفتر گروه

کارشناس امور آموزشی و دفتری گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

خانم حیدری

*

9115

233

دوم

 گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضوهیئت علمی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

خانم دکتر اعظم لطفی

*

9160

216

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

آقای دکتر آذرپرند

*

9100

315

سوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

آقای دکتر حسینی

*

9131

316

سوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

خانم بابایی

*

9211

313

سوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

خانم دکتر شکرابی

*

9159

314

سوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضو هیأت علمی زبان ژاپنی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

خانم دکتر مرادی

*

9024

313

سوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

عضو هیأت علمی زبان چینی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی

آقای دکتر بذرافشان

*

9209

310

سوم

گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی عضو هیأت علمی زبان چینی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی آقای دکتر وفایی * 9117 316 سوم
گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی عضو هیأت علمی زبان چینی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی خانم دکتر بازدار        
گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس
گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس مدیر گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس خانم دکتر پرویزی * 9039 ۲۴۲ دوم

دفتر گروه 

کارشناس امور آموزشی و دفتری  گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

خانم جباری

*

9139

212

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس

خانم دکتر حق روستا

*

9124

228

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس

خانم دکتر پرویزی

*

9039

242

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

عضوهیئت علمی زبان ایتالیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس

آقای دکتر کیایی

*

9113

236

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

عضوهیئت علمی زبان ایتالیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس

خانم دکتر عسکری

*

9152

225

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

عضوهیئت علمی زبان ایتالیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس

آقای دکتر منسوب بصیری

*

9112

236

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس

عضوهیئت علمی زبان ایتالیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس

خانم شیخ الاسلامی

*

9126

228

دوم

گروه زبان‌ها و ادبیات رومانس عضوهیئت علمی زبان اسپانیایی گروه  زبان‌ها و ادبیات رومانس خانم دکتر شبیری *   ۲۳۲ دوم
 

 


 

سایر بخش‌ها

توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
 

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حاج آقا خطیبی

88025008

9042

320

سوم

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

خانم احمدی

*

9042

319

سوم

بسیج دانشجویی

دفتر برادران بسیج دانشجویی

*

*

9216

7

همکف

بسیج دانشجویی

دفتر خواهران بسیج دانشجویی

*

*

9183

15

همکف

حراست مسئول حراست دانشکده آقای سلیمان الیگودرزی 88633900 9083 108 همکف
حفاظت فیزیکی نگهبانی * * 9070-9174 در غربی همکف
 

 

تماس با ما

نشانی : خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی
کدپستی: 1439813164
نمابر: 88634500
پست الکترونیکی روابط عمومی: pubrel.ffll@ut.ac.ir