شماره تماس و ایمیل حوزه معاونت پژوهشی

شماره تماس و ایمیل حوزه معاونت پژوهشی


دفتر معاونت: مرتضی قاسمی / تلفن تماس : 61119026/  پست الکترونیکیmghassemi@ut.ac.ir 

آدرس کوتاه :