فرایند تصویب موضوع رساله

فرایند تصویب موضوع رساله


  1.  دانشجو : ورود به سامانه و درخواست تصویب
  1.  کارشناس:  بررسی درخواست، تایید و ارجاع به استاد راهنما یا عدم تایید و ارجاع به دانشجو.
  1.  استاد راهنما:  بررسی درخواست و تایید (ارسال به مدیر گروه جهت تایید ) و تایید نهایی توسط کارشناس.

نکته مهم: دانشجو لازم است طبق مقررات آموزشی دانشگاه در هر نیمسال گزارش پیشرفت فعالیت پژوهشی خود را در کاربرگ (لینک کاربرگ شماره 8) تکمیل و به تایید استاد راهنما برساند.

 

 

آدرس کوتاه :