معاون آموزشی

دانشیار
شماره تماس : -
اتاق
پست الکترونیکی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام خانوادگی:  سهرابی
نام:  فرهاد
سمت:  کارشناس امور اداری و دفتری معاونت آموزشی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی 
شرح وظایف محوله:  مسئول پیگیری امور بازنگری و ایجاد رشته ها، رابط پشتیبانی کلاس ها -رابط دانشکده در  امور مربوط به کیفیت و ارزیابی دانشگاه 
تلفن: 

61119021 - 88025002

ایمیل:   fsohrabi@ut.ac.ir
محل استقرار:

 طبقه سوم، اتاق 307


اهم فعالیت‌هایی که در این معاونت انجام می‌شود:

 • بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشکده جهت دستیابی به نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های آموزشی
 • تهیه و تنظیم سیاستها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی
 • تهیه و پیشنهاد راهکارهای‌ مناسب جهت ارتقاء سطح آموزشی و اداری در حوزه آموزش
 • پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به آموزش
 • انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی  دانشکده
 • برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشکده
 • اجرای کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مصوبات دانشگاه جهت ارتقاء سطح آموزشی
 • بررسی کلیه پرونده‌های متقاضیان بورس و تسهیلات آموزشی و اجرای کلیه هماهنگی‌های مربوطه جهت تشکیل کمیته صلاحیت‌های علمی و اعلام نتایج حاصله به دانشگاه
 • سازماندهی و اجرای آزمون‌های مختلف در دانشکده
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه
 • تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشکده و تغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره‌های معین به تفکیک موضوع، رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط
 • سازماندهی و تشکیل جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به حوزه‌های وابسته
 • نظارت و ارتباط مستقیم در زمینه‌های آموزشی و علمی با گروه‌های آموزشی