فرم های آموزشی

عنوان تاریخ انتشار
فرم درخواست انتقال بصورت میهمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
فرم تغییر نمره استاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
فرم تغییر رشته در دانشگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
برگ درخواست مرخصی تحصیلی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
فلوچارت نحوه ارائه و ثبت درخواست های مربوط به کمیسیون موارد خاص در سامانه گلستان ۱۴۰۱/۰۸/۳
فرم تعهد سنوات ارفاقی در مقطع کارشناسی ۱۴۰۱/۰۸/۳
فرم تعهد سنوات ارفاقی در مقطع تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۱/۰۸/۳
فلوچارت راهنمایی درخواست تصویب و دفاع از پایان نامه و رساله برای همانند جویی ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
فلوچارت و فرآیند جدید ثبت درخواست دفاع پایان نامه ۱۴۰۱/۱۰/۴
فرم‌های تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل) و انصراف زودترازموعد ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
کاربرگ های مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
کاربرگ های مقطع دکتری ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
ساختار پایان نامه، فرم‌های تمدید سنوات و دفاعیات ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
فرم انتقال دائم - انتقال دائم توام با تغییر رشته ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

پیوندهای مفید