امور ورزشی

از آنجایی که در هزاره سوم، نوع چالش های بین ملل از نوع فرهنگی است، براین اساس، آینده جهان از آن کسانی است که علاوه بر علم و دانش، از نظر فرهنگی نیز پیشرو باشند. از این رو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی خود، فعالیت های فرهنگی و ورزشی را نیز مدنظر قرار داده و بیش از پیش این نوع فعالیت ها را ارج می نهد تا با شکوفایی استعدادها و توانمندیهای دانشجویان دانشکده، در این راستا محکم و استوار قدم بردارد.
 
ارکان امور فرهنگی و ورزشی دانشکده:
  • فراهم آوردن امکانات لازم جهت افزایش فعالیت های فرهنگی و ورزشی
  • ترغیب و تشویق دانشجویان دانشکده برای مشارکت در برنامه های فوق برنامه
  • توجه به علاقمندیهای دانشجویان در زمینه های فرهنگی و ورزشی
  • کمک به دانشجویان جهت تشکیل تیم های ورزشی
  • کمک به شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشجویان
  • تشویق دانشجویان برای مشارکت در برنامه های ورزشی و تشکیل تیم های مختلف ورزشی دانشجویی
  • برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف