اعضای هیات علمی

حامد وفایی

حامد وفایی،

استادیار
 • معاونت مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مطالعات چین
 • معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی دانشگاه تهران
 • ریاست مرکز پژوهشی آسیا دانشگاه تهران
 • ماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه سایر زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی
 • سرپرست مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفسیوس
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
سایر زبانهای خارجی
صفحه رخ نما

پروفایل

 • سرپرست مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفسیوس 1401←…
 • ریاست مرکز پژوهشی آسیا دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو کمیته اجرایی جشنواره بین الملل دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مطالعات چین 1400←…
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی