برنامه دفاعیات

خانم زهرا قورچیان
خانم زهرا قورچیان
جلسه دفاع خانم زهرا قورچیان دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه
خانم مینا گرامی
خانم مینا گرامی
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مینا گرامی دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه
خانم نیره ابراهیمی
خانم نیره ابراهیمی
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نیره ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه
آقای امیر شمس
آقای امیر شمس
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای امیر شمس دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات آلمانی
آقای محسن زکی
آقای محسن زکی
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محسن زکی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

پیوندهای مفید